تاریخ انتشار : 1396/03/24
تعداد بازدید : 1105

جمع آوری (ریکال) فراورده ژل واژینال فلوراژین

دستور جمع آوری ژل واژینال فلوراژین متعلق به شزکت so.se pharm کشور ایتالیا با سری ساخت 661238 و 661239

تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان