خدمات آموزشی

دوره بازآموزی مداوم با 12امتیاز بازآموزی

احتراما به اطلاع می رساند دوره بازآموزی مداوم با 12امتیاز بازآموزی ویژه داروسازان و پزشکان، با حضور مدرسین انجمن داروسازان بالینی در از تاریخ هجدهم مرداد ماه سال جاری به مدت سه روزبرگزار خواهد شد. 

فایل همراه :
تبلیغات

انجمن داروسازان کرمانشاه، حامی موسسه خیریه مهرگان