اعضای هیئت مدیره

نام : دکتر شهرام افضلی
سمت : رییس انجمن
نام : دکتر فرناز همتی
سمت : نایب رییس