اعضای هیئت مدیره

نام : دکتر شهرام افضلی
سمت : رییس انجمن